Projekt stworzenia strony został zrealizowany w założonym czasie i budżecie z pełnym wdrożeniem, które wykraczało nawet poza pierwotne ustalenia, dzięki czemu strona bardzo szybko "urosła w oczach Google". Gorąco polecam współpracę!

Katarzyna Nocoń

Marketing Manager

Cadsoft
Adam wraz z zespo­łem zre­ali­zo­wał dla nas kil­ka­na­ście mniej­szych i więk­szych pro­jek­tów. Każdy z nich dostar­czony w zakła­da­nym har­mo­no­gra­mie i budże­cie. Doświad­cze­nie Adama pozwala mu prze­wi­dy­wać moż­liwe pro­blemy i reago­wać na nie z wyprze­dze­niem, nie­rzadko pro­po­nu­jąc duże uspraw­nie­nia. Wyjąt­kowe w podej­ściu Adama jest to, że nie ma dla niego tema­tów nie­moż­li­wych, a każdy z nich jest pre­cy­zyj­nie ana­li­zo­wany. Wysoka kul­tura i odpo­wiedni poziom dobrego humoru spra­wiają, że komu­ni­ka­cją z Ada­mem to nie­zwy­kła przy­jem­ność.

Artur Główka

Senior Digital Marketing Specialist

TDJ
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z agencją Yellow Crocodiles CODE. Wdrożenie naszej strony internetowej na bazie dostarczonego przez nas projektu graficznego przebiegło wzorowo. Cały zespół cechuje wielka dbałość o detale i troska o dobro klientów. Z czystym sercem polecamy!

Ada & Pohl

Co-Founders

Släppa
Z Agencją Reklamową Yellow Crocodiles CODE współpracowaliśmy od 13 kwietnia do 12 sierpnia 2022 roku. W tym czasie agencja była odpowiedzialna za stworzenie strony internetowej dedykowanej szybkim płatnościom na odcinku A4 Katowice-Kraków – A4 Szybko. Głównym celem, jaki został bez wątpienia osiągnięty, było zaprojektowanie strony internetowej w taki sposób, aby była intuicyjna, przejrzysta i dostępna dla każdego.

Praca nad wyżej wymienioną stroną internetową polegała na stworzeniu od podstaw jej koncepcji, następnie makiety funkcjonalnej, projektu graficznego i wreszcie na jej wdrożeniu. Firma podczas współpracy wykazała się ogromnym doświadczeniem i wiedzą, sumiennością oraz zapewniła merytoryczno-techniczne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki zaangażowaniu zespołu Yellow Crocodiles CODE realizacja została wykonana terminowo.

Agencję Yellow Crocodiles CODE polecamy jako profesjonalnego partnera z ogromnym doświadczeniem i kreatywnym podejściem do każdego projektu, zaangażowanego w rzetelne wykonanie powierzonych zadań na każdym etapie współpracy.

Alicja Rajtar

Manager ds. Marketingu i PR

Stalexport Autostrada Małopolska SA